കാൽവരകൾ: ഉമ്മുല്‍ കുലുസിന്‍റെ കഥ, സുഹറയുടെയും

ട്രോള്‍മഴ ഒഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ പെയ്ത നന്മമഴ: ഫ്ലെക്സുകൾ കൊണ്ട് ഇവര്‍ മേഞ്ഞത് നൂറുകണക്കിന് വീടുകള്‍